تیتر بندی متن چگونه باید باشد؟ استفاده از تگ هدینگ

استفاده از تگ هدینگ

برای قرار دادن تیتر های مختلف در یک مطاب جدید می توانید از تگ های عنوان H1، H2، و غیره استفاده کنید. وقتی این تیتر ها کنار هم قرار می گیرند، یک ساختار کلی برای مطلب شما شکل خواهند داد.

ادامه مطلب